Motywuj?ce ksi???ki do s??uchania przygotowane przez zawodowc??w dla amator??w

OSHEE & THE WINNERS MOTYWUJ? DO DZIA?ANIA

Marka OSHEE od pocz?tku swojego istnienia promuje zdrowy tryb ??ycia i zach?ca do aktywno??ci fizycznej. W??a??nie rozpocz???a wsp????prac? z firm? The Winners Mental Training, kt??ra tworzy sportowe audiobooki. Te motywuj?ce ksi???ki do s??uchania s? profesjonalnym wparciem przygotowanym przez zawodowc??w dla amator??w.

Ka??dy kto kiedykolwiek uprawia?? sport zawodowo, czy amatorsko wie, ??e w??a??ciwa motywacja to najpierw dobry pocz?tek, p????niej niezb?dny element treningu. Oczywi??cie najtrudniej jest zacz??, kiedy jednak wybrana dziedzina sportowa staje si? ulubion?, czasem trzeba uwa??a? aby nie przesadzi?. Fachowcy m??wi? wtedy o przetrenowaniu, kt??re ma zar??wno fizyczne jak i psychiczne objawy u zawodnika. Nie??atwo znale??? w sobie motywacj? r??wnie?? wtedy, gdy nie sprzyjaj? nam warunki pogodowe czy absorbuj?ca praca. Zniech?cenie i bol?ce mi???nie, czy te?? szukanie wym??wek, w prostej linii przek??adaj? si? na gorsze wyniki zar??wno w??r??d profesjonalist??w, jak i amator??w. Motywacja zawodowych sportowc??w wspierana jest sztabem trener??w i psycholog??w, kt??rzy pomagaj? im przekracza? kolejne granice w??asnych s??abo??ci. Amatorzy mog? liczy? g????wnie na siebie i kole??e??skie wsparcie, bo personalny trener to nadal spory wydatek.
Aby wspom??c pasjonat??w i zach?ci? tych, kt??rzy nadal wybieraj? kanap?, marka OSHEE zdecydowa??a si? na wsp????prac? z platform? The Winners, oferuj?c? sportowe audiobooki, opracowane przez najlepszych specjalist??w od motywacji. W blisko 130 osobowym zespole ekspert??w The Winners znale??li si?: znakomici psychologowie, trenerzy biznesu, trenerzy personalni, coachowie, a tak??e znani i lubiani sportowcy tj. Marcin Gortat, bracia ??ew??akow, Marcin Mo??d??onek, Maciej Wis??awski, Natalia Partyka, czy Joanna J?drzejczyk. Na podstawie ich bezcennej wiedzy i wieloletniego do??wiadczenia stworzono audiobooki, kt??rych zadaniem jest motywowanie do aktywno??ci i pomoc w pokonywaniu s??abo??ci. To nieocenione wsparcie dla ka??dego amatora sportu, nawet tego kt??ry jeszcze nie zdo??a?? podnie??? si? z kanapy. Dzi?ki OSHEE treningi motywacyjne s? ca??kowicie bezp??atne. Wybrane napoje izotoniczne OSHEE z limitowanej edycji posiadaj? na etykiecie query kody (QC), kt??re zawieraj? dost?p do darmowego audiobooka motywacyjnego na platformie The Winners. Aby m??c ods??ucha? trening wystarczy zeskanowa? kod z butelki smartfonem lub wej??? na www.the-winners.pl. Dla u??ytkownik??w OSHEE udost?pnione zosta??y cztery nagrania: ?? Zwyci?stwo czy pora??ka? – wyb??r nale??y do Ciebie!?; ??Jak wytrwa??; ??Zwi?kszenie energii? oraz ??Dobre nawyki?.
Zatem wsta?? z kanapy, ??ci?gnij audiobooka z butelki izotonika OSHEE i rusz do walki z w??asnymi s??abo??ciami. Aktywno??? fizyczna to nie tylko ??adniejsza sylwetka czy dobre zdrowie, to tak??e pozytywne my??lenie i lepsze samopoczucie.

Firma OSHEE jest czo??owym producentem napoj??w funkcjonalnych w Polsce. Wed??ug badania Nielsen jest liderem ilo??ciowym na rynku izotonik??w w Polsce. Produkty OSHEE obecne s? w 25 pa??stwach na 3 kontynentach. To rodzina 30 napoj??w, dost?pnych w 30 tysi?cach sklep??w, kt??rych roczna sprzeda?? w samej Polsce wynosi powy??ej 70 milion??w sztuk.
Napoje izotoniczne OSHEE charakteryzuj? si? st???eniem osmotycznym zbli??onym do p??yn??w ustrojowych cz??owieka, dlatego szybciej i skuteczniej ni?? woda, soki, czy inne napoje, wch??aniane s? przez organizm, wi?c doskonale nawadniaj? i podnosz? sprawno??? fizyczn?.

Authors
Top