Ma??ym pokusom ulegaj? cz???ciej kobiety ni?? m???czy??ni

POLACY: NAM TE?? SI? TO ZDARZA??

Wi?kszo??? Polak??w deklaruje, ??e zdarza im si? podjada? mi?dzy g????wnymi posi??kami (92%)
Wiedzia??am! Nic dziwnego, ??e tak jest ?? ??yjemy tak intensywnie, potrzebujemy czasem co?? przek?si?.

Cz???ciej po przek?ski si?gaj? kobiety (95%) ni?? m???czy??ni (88%)
Czy??by??my jednak ??atwiej ulega??y ma??ym pokusom? ;)

Mi?dzy g????wnymi posi??kami najcz???ciej jemy ??wie??e owoce (59%) i s??odycze (50%), a ponad 1/3 Polak??w wybiera s??one przek?ski i przetwory mleczne
Te?? uwielbiam owoce, zw??aszcza sezonowe. Ch?tnie si?gam r??wnie?? po wielozbo??owe chipsy Sunbites, bo lubi? ich smak, s? lekkie, a do tego stanowi? ??r??d??o cennego b??onnika.

Przek?ski spo??ywamy g????wnie mi?dzy obiadem a kolacj? (62%) oraz mi?dzy ??niadaniem a obiadem (49%)
Nie jestem zaskoczona ?? mnie najcz???ciej zdarza si? je??? przek?ski mi?dzy ??niadaniem a obiadem, chocia?? czasami te?? p????niej. Wszystko zale??y od mojego planu dnia, dlatego cz?sto mam w torebce paczk? wielozbo??owych chips??w Sunbites, kt??re ratuj? mnie, gdy robi? si? g??odna. Oczywi??cie wiem, ??e ??adna przek?ska nie mo??e zast?pi? g????wnego posi??ku.

Po przek?ski si?gamy z regu??y podczas odpoczynku w domu, kiedy czytamy ksi???k? lub ogl?damy telewizj? (68%), a tak??e podczas spotka?? towarzyskich (33%) i w czasie przerwy w pracy/na uczelni (28%)
A to niespodzianka! Podjadam g????wnie w przerwach w pracy, chocia?? przyznaj?, ??e podczas spotka?? z przyjaci????mi te?? nie odmawiam sobie ma??ej przek?ski.

Wybieraj?c przek?sk? najcz???ciej kierujemy si?: smakiem (64%), dost?pno??ci?, przyzwyczajeniem, ??atwo??ci? w spo??yciu i cen? (ka??da z przyczyn powy??ej 30%)
Tak?? Jedzenie to przyjemno??? ?? smak jest oczywi??cie bardzo wa??ny, ale warto te?? wybiera? z g??ow?. Chipsy Sunbites Wiosenna Cebulka oraz S??oneczna Papryka s? nie tylko pyszne i aromatyczne, ale tak??e lekkie, a dzi?ki zawarto??ci zb???? s? ??r??d??em cennego b??onnika.

Najcz???ciej jemy przek?ski, bo mamy ochot? sprawi? sobie ma??? przyjemno??? (47%)
Czym by??oby ??ycie bez ma??ych przyjemno??ci? :)

Wielozbozowe chipsy Sunbites-001-2014-07-31 _ 00_08_14-80

* Na podstawie badania przeprowadzonego w lipcu 2014 roku przez IIBR Sp. z o.o., na zlecenie Sunbites (Frito Lay Poland Sp. z o.o., sp????ka z grupy PepsiCo).

Authors
Top