Privacy

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie u??yczamy zgromadzonych informacji o U??ytkownikach innym podmiotom, chyba ??e dzieje si? to za wyra??n? zgod? lub na ??yczenie U??ytkownika lub poprzedzone jest to nakazem instytucji uprawnionej do uzyskania takich danych, w przypadku naruszenia przez U??ytkownika przepis??w prawa.

Numery IP
Podobnie jak wi?kszo??? innych serwis??w internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach log??w. Informacje z plik??w log??w zawieraj? Tw??j numer IP, nazw? sieciow? komputera (host), Twojego dostawc? Internetu, informacje o przegl?darce, z kt??rej korzystasz, czas jaki sp?dzasz na stronie oraz kt??re strony otwierasz, korzystaj?c z naszego serwisu.

Pliki cookies
U??ywamy plik??w cookies (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis, zapisywane s? one przez przegl?dark? na Twoim dysku twardym. Dzi?ki plikom cookies mo??emy uzyskiwa? podstawowe informacje o tym, jak cz?sto odwiedzasz nasz serwis, jakie jego elementy najbardziej Ci? interesuj?, umo??liwia nam to udoskonalanie naszego serwisu. Je??eli nie chcesz, aby pliki cookie by??y zapisywane na Twoim komputerze, mo??esz t? opcj? wy???czy? w swojej przegl?darce.

Reklama w serwisie
Na naszej stronie ponadto wy??wietlamy pochodz?ce z zewn?trznych serwis??w reklamy. Niekt??rzy z tych reklamodawc??w (np. Google poprzez program Google AdSense) u??ywaj? takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW. W momencie wy??wietlania si? ich reklam na naszej stronie podczas Twoich odwiedzin nast?puje przes??anie reklamodawcom informacji zawieraj?cych Tw??j adres IP, dostawc? Internetu, typ przegl?darki, z kt??rej korzystasz i w niekt??rych przypadkach informacj? o zainstalowaniu dodatku Flash. Przesy??ane informacje s??u??? do wy??wietlania u??ytkownikom bardziej precyzyjnych reklam (na przyk??ad reklamy sklep??w w Lublinie serwowane u??ytkownikowi z tej miejscowo??ci) lub dobierania reklam na podstawie stron, kt??re odwiedzili wcze??niej (pokazywanie reklam firm finansowych u??ytkownikowi kt??ry cz?sto odwiedza strony finansowe).

Pliki cookie DoubleClick DART
Ponadto mo??emy wykorzystywa? pliki cookie DART, dla cel??w wy??wietlania reklam przez system Google DoubleClick, kt??ry tworzy plik cookie, kiedy odwiedzasz strony internetowe, u??ywaj?ce systemu reklamowego DoubleClick (w???czaj?c w to niekt??re reklamy Google AdSense). Plik ten u??ywany jest do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowa?? (?interest based targeting?). Reklamy dobierane b?d? na podstawie historii stron, kt??re odwiedzi??e??/a??. System DART wykorzystuje ??informacje niepozwalaj?ce na indentyfikacj? u??ytkownika?. NIE ??ledzi on informacji osobistych, jak Twoje imi?, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Mo??esz w ka??dej chwili wy???czy? ten system na tej stronie http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx.

Adresy mailowe pochodz?ce z korespondencji
Wszyscy U??ytkownicy naszego serwisu maj? mo??liwo??? bezpo??redniego kontaktu mailowego z naszym serwisem poprzez dost?pne na stronach adresy mailowe lub formularze kontaktowe. Przechowujemy korespondencj? ze swoimi u??ytkownikami dla cel??w statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiaj?ce si? zapytania. Jednocze??nie gwarantujemy, ??e adresy w ten spos??b nabyte nie b?d? u??ywane do korespondencji z U??ytkownikiem w celu innym ni?? przez niego okre??lony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach mo??e si? odbywa? tylko za uprzedni? zgod? U??ytkownika. Celem tych dzia??a?? jest podnoszenie jako??ci us??ug.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Top
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x