Sto pi??dziesi?t tysi?cy uczestnik??w loterii Carlsberga

Codziennie ka??dy, kto kupi piwo Carlsberg, ma szans? wygrania zestawu dwóch biletów na mecze UEFA EURO 2012™. Jak pokazuj? wyniki promocji, Polacy s? wielkimi fanami pi??ki no??nej i chc? by? cz???ci? Mistrzostw. Od pocz?tku konkursu wzi???o w nim udzia?? ju?? 150 000 osób.

Bycie oficjalnym sponsorem UEFA EURO 2012™ wi???e si? z szeregiem praw i przywilejów. Jako jedyna marka piwna mo??emy rozdawa? to, co dla kiibiców najwa??niejsze, czyli bilety na zbli??aj?ce si? Mistrzostwa Europy w pi??ce no??nej. Jak cenne s? wej??ciówki, mamy szans? si? przekona?, obserwuj?c liczb? zg??osze??, które codziennie do nas sp??ywaj?. Promocja przeros??a nasze wszelkie oczekiwania. – podkre??la Wojciech ??abi??ski, Dyrektor Projektu EURO 2012 Carlsberg Polska.

Pierwszym sposobem zdobycia biletów na Mistrzostwa by??o oficjalne losowanie prowadzone przez UEFA. Po jego zako??czeniu kibicom pozosta??o liczy? g??ównie na sponsorów. Carlsberg jako pierwszy da?? fanom futbolu szans? wygrania biletów. W trwaj?cej ju?? od maja promocji wys??ano ponad milion zg??osze??, Carlsberg rozda?? blisko 400 biletów, a loteria ci?gle trwa. Dwie wej??ciówki b?d? losowane codziennie do 25 kwietnia. Ka??dy kibic nadal mo??e spróbowa? swoich szans.

Stworzy??em konto na UEFA.com dopiero w ostatnim dniu rejestracji i z powodu obci???onych serwerów nie uda??o mi si? go aktywowa?. Spróbowa??em w konkursie Carlsberga. Zebra??em 10 kodów i wys??a??em. Na drugi dzie?? po ich wys??aniu sprawdzi??em list? zwyci?zców i wylosowany kod okaza?? si? moim. W ci?gu trzech dni zatelefonowa?? przedstawiciel firmy, aby poinformowa? mnie o wygranej – mówi Pawe?? Kosak, jeden ze zwyci?zców.

Mechanizm promocji jest bardzo prosty. Aby wygra? bilety na UEFA EURO 2012™, wystarczy kupi? piwo Carlsberg w butelce albo w puszcze oznaczone promocyjn? etykiet?. Nast?pnie nale??y zg??osi? swój udzia?? w konkursie, wysy??aj?c SMS-em lub rejestruj?c na stronie internetowej www.carlsberg.pl/wygrajbilety kod znajduj?cy si? pod kapslem b?d?? kluczykiem. Ka??dego dnia gra rozpoczyna si? od nowa – wszystkie zg??oszenia s? wa??ne tylko w jednym losowaniu. Co wa??ne, ju?? nast?pnego dnia uczestnicy loterii mog? sprawdzi?, czy ich kod okaza?? si? szcz???liwy. Szczegó??owe informacje znajduj? si? w regulaminie dost?pnym na stronie www.carlsberg.pl.

Nasze zaanga??owanie w UEFA EURO to 24 lata zbierania do??wiadcze?? i wspólnego prze??ywania emocji. Dzi?ki temu wiemy, ??e to zdobycie biletu jest jednym z najwi?kszych marze?? kibiców. Wierzymy, ??e nadchodz?ce Mistrzostwa b?d? najlepszymi w historii. Chcemy, aby nasi Konsumenci byli cz???ci? tego niezwyk??ego wydarzenia.– dodaje Maciej Szalaty, Senior Brand Manager Carlsberg.

Authors

Related posts

Top