Rowerowy weekend ?? przygotuj si? na aktywny wypoczynek

Informacja prasowa
Warszawa, 6 sierpnia 2019 r.
Rowerowy weekend ?? przygotuj si? na aktywny wypoczynek

Sierpniowe dni, cho? coraz kr??tsze, sprzyjaj? rowerowym wycieczkom ?? zw??aszcza tym za miasto. Pola, lasy, malownicze wsie i miejscowo??ci. Takim widokom warto po??wi?ci? ca??y weekend. Przemieszczaj?c si? na rowerze, masz szans? zwiedzi? znacznie wi?cej ni?? pieszo czy jad?c poci?giem. Podpowiadamy, jak przygotowa? si? na d??u??sz? tras? rowerow?, aby by??a przyjemna ?? r??wnie?? po jej zako??czeniu.

Przede wszystkim sprawd?? sprz?t rowerowy
Weekendowy wyjazd to nie przeja??d??ka do sklepu. Najprawdopodobniej wybierzesz si? w mniej ucz?szczane miejsca, z dala od miejskiego zgie??ku, na ??ono natury. Tam, w razie niespodziewanej awarii roweru, ci???ej b?dzie Ci o uzyskanie pomocy, dlatego jak najlepiej przygotuj sw??j rower do d??ugiej trasy. Sprawd?? czy ??a??cuch jest wystarczaj?co nasmarowany, opony maj? odpowiednio du??o powietrza, a ??adna z cz???ci, jak np. kierownica, nie poluzowa??a si?. Zwr??? tak??e szczeg??ln? uwag? na hamulce, kt??re powinny dzia??a? bez zarzutu, aby wycieczka by??a bezpieczna zar??wno dla Ciebie, jak i wsp????uczestnik??w ruchu drogowego. Pami?taj tak??e o za??o??eniu kasku, kt??ry ochroni Twoj? g??ow? i zamortyzuje wstrz?sy wywo??ane uderzeniem w razie upadku z roweru.

Zatroszcz si? o cia??o
Pami?taj o stretchingu. Rozci?ganie jest bardzo wa??ne dla mi???ni, zar??wno przed, jak i po wzmo??onym wysi??ku fizycznym. Zanim wybierzesz si? na wycieczk?, wykonaj 10-minutow? rozgrzewk?, kt??ra rozrusza Twoje mi???nie ?? dzi?ki temu nie b?d? zaskoczone nag??ym wzrostem ich aktywno??ci i unikniesz ryzyka kontuzji. Po powrocie z rowerowej eskapady wykonaj kilka dalekich wykop??w i podskok??w, rozmasuj mi???nie, kt??re by??y nara??one na najwi?kszy wysi??ek, a nast?pnie we?? ciep??y prysznic, kt??ry dodatkowo rozlu??ni Twoje cia??o. Wypoczywaj?c na kanapie unie?? nogi opieraj?c je np. na du??ej podusze.

Zabierz ze sob? apteczk?
Nigdy nie jeste?? w stanie przewidzie? tego, co wydarzy si? na wycieczce w teren, dlatego staraj si? do niej jak najlepiej przygotowa?. Zach?camy, aby zabra? ze sob? apteczk? pierwszej pomocy, a w niej plastry, ja??owe gazy, ??rodek na rany i skaleczenia ?? to wszystko w ramach otar? lub skalecze??. Opr??cz tego warto zapakowa? r??wnie?? leki przeciwb??lowe oraz saszetk? z elektrolitami ?? w razie przeci???enia i wyczerpania organizmu rozpu??? zawarto??? saszetki w wodzie i wypij przygotowany nap??j.

Ma??a, ale po??ywna przek?ska
Szykuj?c si? na wycieczk? rowerow?, nie przesad?? z nadmiarem baga??u ?? dodatkowy balast odczuj? Twoje nogi, kt??rym ci???ej b?dzie peda??owa?. Zadbaj o to, aby w??r??d wielu niezb?dnych element??w znalaz??a si? przek?ska ?? najlepiej niewielkich rozmiar??w, aby nie przeci???y? zbytnio Twojego plecaka, a przy okazji ??o???dka. Wa??ne jednak, aby by??? przy tym po??ywna i syc?ca. Wybierz np. batony z linii BA! od Bakalland ?? proteinowe, owocowe czy zbo??owe ?? mo??esz wybiera? w pe??nej gamie smak??w, w zale??no??ci od tego, jaki jest Tw??j ulubiony. Je??li nasycisz si? ulubion? przek?sk?, dalsza droga b?dzie jeszcze przyjemniejsza.

Powerbank? Koniecznie na??adowany!
Je??eli wybierasz si? na wycieczk? w teren, kt??ry jest Ci zupe??nie obcy i nigdy wcze??niej nie wybra??e?? si? w ten rejon, powiniene?? mie? sta??y dost?p do mapy ?? a z tej, jak wiadomo, obecnie najcz???ciej korzystamy w telefonie. Cho? powiniene?? wyjecha? z pe??n? bateri?, po drodze wszystko si? mo??e zdarzy?, a bateria w telefonie ?? nagle roz??adowa? si?. St?d ju?? krok od zgubienia si? w terenie, zw??aszcza tym niezabudowanym. Na tak? ewentualno??? warto mie? ze sob? powerbank, dzi?ki kt??remu Tw??j telefon spokojnie b?dzie ??adowa?? si? w plecaku. To r??wnie?? cenny element wyposa??enia w przypadku potrzeby zadzwonienia po pomoc, dlatego zadbaj o to, aby zabra? ze sob? urz?dzenie ?? wcze??niej upewnij si? jednak, ??e jest ono w pe??ni na??adowane. W przeciwnym wypadku oka??e si? by? bezu??yteczne.

B?d?? o dwa kroki przed pogod?
Oczywi??cie przed zaplanowan? wycieczk? sprawd?? prognoz? pogody ?? najlepiej w kilku niezale??nych od siebie ??r??d??ach. Je??eli pogoda zapowiada si? do??? ekstremalnie, np. gwa??towne ulewy z porywistym wiatrem lub upa?? bez cienia chmurki, przenie?? wycieczk? na inny termin ?? nie chodzi tylko o komfort jazdy, ale r??wnie?? o Twoje bezpiecze??stwo. Je??eli jednak pogoda zapowiada si? optymalnie, mimo wszystko we?? pod uwag? to, ??e warunki atmosferyczne potrafi? zaskoczy? i mimo zapowiadanych 25 stopni, nagle mo??e zacz?? kropi? deszcz. Na takie przypadki zabierz ze sob? lekki p??aszcz przeciwdeszczowy ?? zwini?ty w kulk? i wrzucony na dno plecaka tylko nieznacznie go wype??ni ?? oraz nakrycie g??owy na wypadek ostrego s??o??ca ?? nie chcesz przecie?? nabawi? si? udaru s??onecznego.
Wi?cej informacji znajdziesz na www.bakalland.pl.

Authors
Top