Jak przetrwa? deszczowy urlop z dzieckiem?

Warszawa, 14.08.2019 r.

Jak przetrwa? deszczowy urlop z dzieckiem?

Deszcz ka??demu nie raz zepsu?? plany i zmusi?? do rezygnacji z aktywno??ci, zw??aszcza w czasie wakacji. Jak przygotowa? si? na niepogod? i atrakcyjnie sp?dzi? czas z dzie?mi na urlopie, gdy za oknem pada?
Wakacje to czas, kt??ry chcemy wykorzysta? jak najefektywniej, w???czaj?c w plan dnia wiele atrakcji w plenerze. Niestety, pogoda potrafi p??ata? figle i zaskakiwa? w najmniej oczekiwanym momencie. I cho? czasem wymarzony obraz idealnych wakacji odbiega od rzeczywisto??ci, dzi?ki wcze??niejszemu przygotowaniu, mo??e by? r??wnie wspania??y. Poznaj sposoby na rodzinne sp?dzenie wolnego czasu, gdy pogoda nie dopisze.
Wiwat plansz??wki!
Lubi? je dzieci i doro??li, bo jednym i drugim gwarantuj? du??o emocji i zaci?tej rywalizacji! Gra w plansz??wki to popularna forma rodzinnej aktywno??ci w wolnym czasie, o ka??dej porze roku. Sprawdzi si? doskonale na familijnych wakacjach, gdy pogoda zaskoczy strugami deszczu. Grze towarzyszy mn??stwo ??miechu i?? adrenaliny, bo ka??dy chce by? zwyci?zc?!. Dzi?ki mieszance emocji, uczestnicy zabawy zapomn? o ma??o zach?caj?cej aurze za oknem. Podczas dnia gier, warto pami?ta? o smako??ykach. Nic tak nie poprawia humoru, jak s??odka przek?ska, np. wafle Familijne – idealna propozycja do chrupania dla ca??ej rodziny.
Seans filmowy
Jak skupi? uwag? dziecka na d??u??sz? chwil? i poczu? urlopowy relaks nawet w niepogod?? Zorganizuj wiecz??r z seansem filmowym! Najm??odszych przekona ulubiona bajka, a tych nieco starszych, film akcji lub serial. ??led??cie poczynania bohater??w z wygodnego fotela, sofy i pami?tajcie, by zaopatrzy? si? w niezb?dnik ka??dego kinomaniaka! Popcorn i s??odka przek?ska do chrupania s? obowi?zkowe. Wafelki Familijne s? pyszne i idealne do wsp??lnego dzielenia chwili. Ka??da paczka s??odkiego ratunku na niepogod? od Jutrzenki to a?? 180 g wafelk??w. Kiedy wi?c deszcz pokrzy??uje wasze plany, wybierz film, usi?d?? wygodnie w mi?kkim fotelu i chrup z rodzin? Familijne.
Wsp??lne gotowanie
Przygotowanie posi??ku mo??e by? frajd?, je??li zrobicie to wsp??lnie. Dzieci uwielbiaj? zabawy w dom, modelowanie z plasteliny, a w kuchni ?? mo??esz po???czy? to i to. Przygotuj ??atwy przepis, w trakcie realizacji kt??rego, to dziecko b?dzie mog??o odgrywa? g????wn? rol?. Prosta w przygotowaniu jest pizza. Lepienie ciasta i uk??adanie sk??adnik??w b?dzie dla twojej pociechy ??r??d??em satysfakcji i u??miechu. Wsp??lne gotowanie to ciekawa alternatywa, gdy za oknem panuje deszczowa aura. Czas sp?dzony w kuchni dostarczy mn??stwo emocji i pozwoli delektowa? si? smakiem samodzielnie przygotowanego dania. Twoje dziecko poczuje si? wyj?tkowo! Pami?taj! W kuchni najwa??niejsze jest bezpiecze??stwo ?? trzymaj na odleg??o??? ostre przybory kuchenne, gor?ce naczynia i sprz?t kuchenny!

Wiecz??r opowie??ci
Przygotowuj?c harmonogram na deszczow? pogod?, poza atrakcjami dostarczaj?cymi rozrywki, warto uwzgl?dni? tak??e te o charakterze edukacyjnym. Najprostsze b?dzie czytanie ksi???ek lub wiecz??r z legendami. Dzieci ch?tnie s??uchaj? opowie??ci, kt??re przekazuj? im rodzice, poznaj? losy bohater??w i nast?pnie omawiaj? z nimi poznan? histori?. Czytanie rozwija dziecko, dlatego wa??ne jest, aby przy wyborze lektury kierowa? si? wiekiem malucha. W przerwie pomi?dzy kolejnymi stronami s??uchanie umili s??odkie ma??e co nieco.

Producent: Colian Sp. z o.o
Produkt: Familijne Gofrowe z musem o smaku waniliowym
Cena det. ok. 3,99 z??.

Authors
Top