Ju?? co pi?ty ucze?? z nadwag? – jak skomponowa? diet? dziecka w czasie pandemii?

Szczecin, 24 listopada 2020

Ju?? co pi?ty ucze?? z nadwag? – jak skomponowa? diet? dziecka w czasie pandemii?

Wsp??lne spo??ywanie posi??k??w z rodzin? mo??e by? skutecznym remedium na dodatkowe kilogramy polskich dzieci – wynika z bada?? Instytutu ??ywno??ci i ??ywienia . Dodatkowo, polskie dzieci s? grup? najszybciej tyj?c? na tle r??wie??nik??w z innych kraj??w . Ju?? co pi?ty ucze?? w Polsce ma oty??o??? lub nadwag? . Jak temu przeciwdzia??a? w pe??nym wyzwa?? czasie koronawirusa?

Przeprowadzone przez naukowc??w z Instytutu ??ywno??ci i ??ywienia w Warszawie badania pokazuj?, ??e wsp??lne jedzenie posi??k??w z rodzin? wp??ywa na zmniejszenie indeksu masy cia??a w??r??d dzieci. Dodatkowo, utrwala w najm??odszych zdrowe nawyki ??ywieniowe: zjadanie du??ych ilo??ci warzyw i owoc??w, si?ganie po produkty zbo??owe bogate w b??onnik oraz mikroelementy. Oczywi??cie jest to mo??liwe, tylko kiedy r??wnie?? doro??li od??ywiaj? si? w??a??ciwie. – Warto wykorzysta? ten moment, kiedy z powodu epidemii koronawirusa sp?dzamy czas w domu, aby wsp??lnie przygotowywa? i razem je??? posi??ki. Dzieci ucz? si? tego co warto je???, a czego nie, od doros??ych: rodzinny obiad jest szans? na wsp??lne sp?dzenie czasu, ale te?? na promowanie zdrowych postaw dot. jedzenia ?? m??wi Katarzyna Piotrowska, dietetyczka wsp????pracuj?ca z piekarni? Asprod.

W prawid??owo skomponowanym jad??ospisie dla dziecka w wieku szkolnym nie powinno zabrakn?? warzyw
i owoc??w, wysokiej jako??ci produkt??w zbo??owych jak pieczywo, kasze czy makarony oraz warto??ciowego bia??ka (ryb, mi?sa, nabia??u). W rzeczywisto??ci przed koronawirusem regularne posi??ki, zw??aszcza je??li doro??li pracowali poza domem, mog??y stanowi? spore wyzwanie. Teraz, kiedy wielu z nas pracuje w domu, ustalenie konkretnych godzin posi??k??w mo??e by? ??atwiejsze. Wyzwaniem mo??e sta? si? natomiast odpowiedni dob??r produkt??w. – Kupujmy produkty spo??ywcze jak najlepszej jako??ci. Patrzmy na etykiety: im mniej produkt jest przetworzony, tym kr??tsza jest jego etykieta i tym lepiej dla naszego zdrowia. Wybierajmy produkty, kt??re w swym sk??adzie zawieraj? sk??adniki, kt??re znamy. Dotyczy to r??wnie?? pieczywa, kt??re jest dla wielu z nas produktem pierwszej potrzeby: kupujmy chleb ze sprawdzonej piekarni, wypiekany z naturalnych sk??adnik??w, najlepiej z dodatkiem ziaren, kt??re dodatkowo podnosz? jego walory zdrowotne ?? t??umaczy Agnieszka Dominiak z piekarni Asprod.

Ukojenie w jedzeniu
Stres zwi?zany z epidemi?, nuda, przymusowe zamkni?cie w domu: to wszystko sprawia, ??e s??one, s??odkie i t??uste jedzenie jest dla dzieci, jak i dla doros??ych ??atwiej dost?pne oraz bardziej kusz?ce. Naukowcy przebadali jak zmieni??y si? codzienne nawyki grupy dzieci we w??oskiej Weronie w czasie lockdownu. Co prawda dzieci spa??y ??rednio o 1 godzin? d??u??ej, ale te?? znacz?co wzros??a konsumpcja s??onych, t??ustych przek?sek, czerwonego mi?sa oraz s??odzonych napoj??w (tych ostatnich o 125% w por??wnaniu z czasem przed COVID-19), a to wszystko przy jednoczesnym spadku aktywno??ci fizycznej . – Jedzenie jest znanym sposobem na ??oswajanie niepewno??ci?, daje nam poczucie bezpiecze??stwa, jest te?? pewnego rodzaju sposobem na radzenie sobie z nud?. Jednak nale??y pami?ta? o tym, ??e t??uszcze trans, w kt??re bogate s? produkty wysoko przetworzone ?? takie w??a??nie jak czipsy czy przemys??owe s??odycze ?? wp??ywaj? negatywnie na wiele aspekt??w zwi?zanych z naszym zdrowiem. Mi?dzy innymi hamuj? wydzielanie si? serotoniny oraz dopaminy, neuroprzeka??nik??w odpowiedzialnych mi?dzy innymi za poczucie szcz???cia. Dlatego, je??li nasze dziecko nie mo??e rozsta? si? z paczk? czips??w lub nie wyobra??a sobie kolacji bez lod??w, warto te przek?ski zamieni? na inne, znacznie zdrowsze takie jak na przyk??ad ??wie??e owoce i warzywa oraz pe??noziarniste produkty zbo??owe – doradza Katarzyna Piotrowska, dietetyczka.

Lepszym i zdecydowanie zdrowszym sposobem na poprawienie nastroju u dziecka s? potrawy z w?glowodan??w z??o??onych: pieczywa, kaszy czy makaron??w. Tost z chleba razowego z ??y??k? prawdziwego, naturalnego miodu to znakomita alternatywa dla czips??w czy s??odyczy. Zawarte w kromce takiego chleba witaminy z grupy B korzystnie wp??ywaj? na uk??ad nerwowy, a w?glowodany z??o??one inicjuj? wydzielanie serotoniny.

Poskacz z nami
Podstaw? piramidy zdrowego ??ywienia i stylu ??ycia dzieci jest aktywno??? fizyczna . Mimo tego, ??e panuj?ce warunki do??? mocno ograniczaj? mo??liwo??ci swobodnego ruszania si?, to nadal nie warto zupe??nie rezygnowa? z ?wicze??. Je??li mieszkamy niedaleko parku, czy lasu wybierzmy si? tam na d??u??szy spacer z dzie?mi. Ruch jest bardzo wa??nym elementem s??u???cym budowaniu odporno??ci najm??odszych: je??li nie mo??emy wychodzi? na zewn?trz zorganizujmy zabaw? w domu: mog? to by? podskoki, rzucanie pi??k?, skoki przez skakank?. Tak naprawd? ka??da aktywno???, na kt??r? pozwala nam metra?? oraz cierpliwo??? s?siad??w, jest zalecana. – Nawet 15 minut ?wicze?? dziennie przynosi wymierne korzy??ci dla zdrowia dziecka. Jest to te?? ??wietny spos??b na sp?dzenie czasu razem. Je??li po takiej zabawie czy po spacerze dziecko jest g??odne warto przygotowa? mu ma???, zdrow? przek?sk?: mo??e to by? na przyk??ad kanapka na bazie chleba razowego z chudym twarogiem i dowolnym warzywem lub mini sa??atka z kromk? pieczywa. ?? m??wi Katarzyna Piotrowska.

Piekarnia Asprod promuje zdrowe nawyki ??ywieniowe u dzieci r??wnie?? w swoich sklepach. W punktach sprzeda??y Asprod ju?? teraz dost?pne s? ekologiczne, papierowe torebki z kolorowankami dla dzieci oraz wierszykami, kt??re zach?caj? najm??odszych do zdrowego stylu ??ycia i jedzenia ??niada??. – Nasza inicjatywa dedykowana jest dzieciom, ale mamy nadziej?, ??e nie przejdzie bez echa tak??e w??r??d doros??ych. To informacje przekazywane g??osem najm??odszych cz??onk??w rodziny cz?sto najskuteczniej do nas docieraj?. ?? m??wi Agnieszka Dominiak z piekarni Asprod.

O Asprod:
Piekarnia Asprod od niemal 30 lat zaopatruje w pieczywo mieszka??c??w Pomorza Zachodniego. Obecnie posiada 70 sklep??w firmowych. Piekarnia oferuje szeroki wyb??r pieczywa oraz wypiek??w cukierniczych. Jako jedna z pierwszych piekarni w Polsce wprowadzi??a chlebomaty: automat do bezdotykowego kupowania pieczywa.

Home


https://www.facebook.com/asprodnaturalnie

Authors
Top