Naturalne sposoby na jesienno-zimowe przezi?bienie

Informacja prasowa
Grajewo, 24 listopada 2020

Naturalne sposoby na jesienno-zimowe przezi?bienie

Co roku mniej wi?cej we wrze??niu rozpoczyna si? sezon na?? katar, kichanie i b??l gard??a, jednak nad budowaniem swojej odporno??ci nale??y pracowa? ca??y rok. Najwa??niejsza jest aktywno??? fizyczna i zbilansowana dieta. Dzi?ki nim mo??na skutecznie dba? o zdrowie i system immunologiczny, a tak??e dobre samopoczucie. Co zrobi?, gdy nagle organizm odm??wi pos??usze??stwa i z??apie infekcj?? Jak naturalnie walczy? z jesienno-zimowym przezi?bieniem?

Witaminki, witaminki??
Bardzo wa??na jest odpowiednia suplementacja witamin i minera????w, by nie dopu??ci? do spadku formy organizmu i braku energii. Oczywi??cie, mo??na postawi? na gotowe preparaty z apteki, jednak zdecydowanie lepiej jest dostarcza? sobie wszystkie warto??ciowe sk??adniki w spos??b naturalny wraz z po??ywieniem. Si?gajmy przede wszystkim po sezonowe owoce i warzywa. Starajmy si? wybiera? wyroby polskie. Niestety czas transportu negatywnie wp??ywa na produkty, ich ??wie??o??? i warto??ci od??ywcze, dlatego kupujmy regionalne jab??ka, gruszki, dynie czy ??liwki. Co jeszcze cennego daje nam polska z??ota jesie??? Na przyk??ad grzyby, a w nich potas, fosfor, magnez, a tak??e witaminy z grupy B. Nie dajmy si? tak??e zwie??? pozorom, ??e to cytrusy maj? najwi?cej witaminy C. Lepiej postawi? na dzik? r?????, kt??ra ma jej nawet 40 razy wi?cej lub papryk?, kt??ra ma jej tyle, co 10 cytryn!

Dobre, bo fermentowane
Odporno??? w du??ym stopniu zale??y od zdrowia naszych jelit i to w??a??nie o ich prawid??ow? prac? musimy zadba?, je??li chcemy szybko i sprawnie broni? si? przed czynnikami chorobotw??rczymi. W diecie nie mo??e zabrakn?? zawieraj?cych naturalne probiotyki kiszonek (og??rk??w, kapusty), ale tak??e fermentowanych produkt??w mlecznych, kt??rych bakterie fermentacji mlekowej pozytywnie wp??ywaj? na mikroflor? jelit, a co za tym idzie na nasz? odporno???. Je??li wi?c dopad?? Ci? spadek formy, koniecznie musisz zaopatrzy? si? w naturalne jogurty i kefiry (np. Milko), a tak??e ma??lank? (np. Ma??lank? Mr?gowsk?), wyst?puj?c? w szerokiej gamie smak??w, takich jak np. owoce le??ne, cytryna czy pieczone jab??ko. Picie tego rodzaju nabia??u wskazane jest codziennie, zw??aszcza w czasie i po antybiotykoterapii, poniewa?? wzmacnia on uk??ad odporno??ciowy i pobudza organizm do walki z chorobotw??rczymi drobnoustrojami.

Ruch to zdrowie
Zdrowe od??ywianie i aktywno??? fizyczna to podstawowe filary budowania odporno??ci. O te dwa elementy trzeba dba? ca??y rok, nie tylko przed sezonem jesienno-zimowym. Korzy??ci z aktywnego stylu ??ycia i zbilansowanej diety b?d? widoczne tak??e wtedy, gdy dopadnie nas infekcja. By pobudzi? uk??ad odporno??ciowy do walki wystarczy nawet niewielka aktywno??? ?? warto w???czy? j? w codzienny harmonogram. Nie musz? by? to intensywne treningi ani sporty wyczynowe, wystarczy kr??tki spacer lub inna forma ruchu, kt??ra sprawia nam najwi?ksz? przyjemno???, na przyk??ad szybki marsz, jogging z psem, a mo??e po prostu ?wiczenia na macie w salonie w rytm ulubionej muzyki.

Pami?tajmy tak??e o odpowiedniej ilo??ci snu i poziomie nawodnienia. Wyr??bmy w sobie nawyk si?gania po wod?, nawet gdy w ch??odne dni nie odczuwamy du??ego pragnienia. Niedob??r p??yn??w prowadzi do z??ego samopoczucia, wp??ywa na problemy z koncentracj? oraz powoduje os??abienie, a nawet b??l g??owy. Tylko wyspani, nawodnieni i odpowiednio od??ywieni b?dziemy mieli si??? walczy? z jesienno-zimowymi infekcjami.

Authors
Top