Menu w kolorze zieleni, czyli dlaczego barwa ma znaczenie

Og??lnopolski Program Promocyjny ??Doce?? polskie?

INFORMSCJA PRASOWA

Do Europy zaw?drowa??y w kupieckich karawanach po to, by nast?pnie rozprzestrzeni? si? jako uprawy. Pocz?tkowo budzi??y niech?? i skrajne emocje, jednak w rezultacie na sta??e zago??ci??y w naszym menu. Warzywa ?? bo o nich mowa – szczeg??lnie te zielone, uznawane s? obecnie za jedne z najzdrowszych propozycji kulinarnych. Zawarty w nich barwnik ?? niedoceniany chlorofil – odpowiada za popraw? zdrowia, zwi?kszenie energii oraz wspomaga zwalczanie chor??b.

Menu w kolorze zieleni, czyli dlaczego barwa ma znaczenie

Zielony kolor powszechnie uto??samiany jest z przyrod?, natur?. Oznacza odrodzenie, wzrost a w czasach poga??skich tak??e p??odno???. Obecnie kojarzony jest z dbaniem o przyrod?, z ekologi?. M??wi si?, ??e przebywanie po??r??d zieleni koi nerwy, regeneruje si??y, uspokaja. Dlatego te?? w wielu plac??wkach barwa ta dominuje na ??cianach. Nie inaczej dzieje si? w przypadku jedzenia, bowiem kolor ma znaczenie nawet w kwestii potraw!

Zielone warzywa zawieraj? ca??e mn??stwo cennych sk??adnik??w, nale??? do najmniej kalorycznych artyku????w spo??ywczych, s? smaczne, zawieraj? wiele witamin, zwi?zk??w mineralnych, zawieraj? b??onnik i barwniki ro??linne, kt??re r??wnie?? maj? prozdrowotne w??a??ciwo??ci. S? bogate m.in. w lutein?, chlorofil, kwas foliowy, witamin? C oraz magnez – Zielone warzywa najlepiej spo??ywa? w formie surowej. W??wczas nie trac? one swoich cennych w??a??ciwo??ci. Z uwagi na nisk? zawarto??? kalorii maj? pozytywny wp??yw na odchudzanie. Co wi?cej, spore znaczenie dla zdrowia cz??owieka ma zawarty w warzywach zielonych chlorofil. Dlaczego? To w??a??nie on wspomaga produkcj? krwi i wzmacnia system naczyniowy. Bierze tak??e udzia?? w unieszkodliwianiu i wydalaniu toksyn z organizmu. Ponadto oczyszcza w?trob? oraz jelita. Chlorofil wykazuje r??wnie?? w??a??ciwo??ci przeciwzapalne, a tak??e wp??ywa na przyspieszenie procesu gojenia si? wrzod??w. S?dz?, ??e tak wa??ne w??a??ciwo??ci ju?? w tej chwili b?d? w stanie przekona? najbardziej oporne osoby w kwestii spo??ywania zielonych warzyw ?? t??umaczy Ewelina Staniszewska, Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji Grupy Producent??w Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o.

Primavega specjalizuje si? w uprawie, prze­chowywaniu oraz pa­ko­waniu warzyw li??cio­wych i bro­ku??u. Gru­pa Pro­du­cent??w Warzyw Prima­vega pow­sta??a w 2012 ro­ku na skutek in­tegra­cji kil­ku znacz?cych pro­du­cent??w warzyw z re­jonu Pol­ski cen­tral­nej. Siedziba firmy znajduje si? w wojew??dztwie mazowieckim. G????wny asortyment grupy to sa??ata lodowa, broku??, sa??ata rzymska, sa??ata mas??owa, sa??aty strz?piaste, cykoria, szpinak, seler naciowy, por.
– Maj?c na uwadze trosk? o jako??? i bezpiecze??stwo naszych produkt??w dok??adnie planujemy ilo??? produkcji, dobieramy odpowiednie odmiany sadzonek, kontrolujemy nasadzenia. Nadzorujemy proces wegetacji ro??lin, badamy jako??? wody i gleby. Kontrolujemy ka??d? parti? surowca, by osi?gn?? jego najwy??sz? jako??? i zyska? zadowolenie klient??w. Dok??adnie kontrolujemy ca??y proces produkcji ?? od sadzonki po produkt gotowy. Naszym celem jest, jak najwy??sza jako??? produkt??w i zadowolenie klient??w ?? dodaje E. Staniszewska. Firma PRIMAVEGA posiada na swoim koncie wyr????nienia dowodz?ce najwy??szej jako??ci proponowanych warzyw. Jednymi z nich s? laury Og??lnopolskiego Programu Promocyjnego ??Doce?? polskie?. God??em jako??ci nagrodzone zosta??y: Broku??, Sa??ata rzymska mini, Sa??ata lodowa, Seler naciowy oraz Szpinak.

Zielone warzywa zapewni? zdrowie i witalno???!

Sa??ata! To ona obni??a poziom cukru oraz z??ego cholesterolu we krwi. Co wi?cej, dzi?ki niej poprawie ulegnie tak??e praca uk??adu trawiennego. Oczyszcza organizm z toksyn, a jej pi?kne li??cie dzia??aj? w tym przypadku jak miot??a. Jest bogata w fosfor i wap??, nieco mniej – w ??elazo i magnez. Zawiera sporo witamin: A, B1 i B2 oraz C i E.

Szpinak zapewni tak potrzebne nam ??elazo i kwas foliowy. Reguluje odk??adanie t??uszczu w organizmie i zawiera bardzo ma??o kalorii. Naukowcy z Rutgers University dowodz? natomiast, ??e sk??adniki zawarte w szpinaku mog? zwi?ksza? wzrost tkanki mi???niowej a?? o 1/5. Pomaga te?? w leczeniu nadci??nienia i schorze?? trzustki. W walce z anemi? najlepiej sprawdza si? jednak najlepiej, kiedy nie jest ugotowany.

Z kolei bez selera naciowego nie mo??e obej??? si? ??adna dieta odchudzaj?ca, ani nawet oczyszczaj?ca. Warzywo to jest nie tylko niskokaloryczny ale r??wnie?? bardzo dobrze radzi sobie z toksynami w organizmie.
To on pobudza przemian? materii i usuwa szkodliwe produkty tego procesu, czyli kwas moczowy. Seler naciowy bardzo korzystnie wp??ywa na uk??ad odporno??ciowy, bowiem zawiera witaminy A,C,E oraz B1 i B2. Posiada tak??e takie sk??adniki od??ywcze jak: wap??, ??elazo, magnez i fosfor. Co wi?cej, w jego ??odydze znajduje si? zwi?zek chemiczny o nazwie pthalide, kt??ry ma w??a??ciwo??ci uspokajaj?ce.

Kolejne zdrowe zielone warzywo to broku??y, kt??re znane s? wszystkim ze swoich w??a??ciwo??ci przeciwnowotworowych. Zawieraj? sulforafan, czyli substancj?, pobudzaj?c? w kom??rkach procesy zwalczania wolnych rodnik??w, a tak??e produkcj? enzym??w w w?trobie, kt??re usuwaj? zwi?zki rakotw??

Authors
Top