Jak wyj?tkow? drog? potrafi przej??? felga, nim trafi na piast??

Informacja prasowa, 28 marca 2014 roku

Technologie produkcji felg

Kierowca, kt??ry chce si? wyr????ni?, stawia na felgi wyj?tkowe ?? nie tylko je??li chodzi o design czy kolor, ale r??wnie?? technologi? ich produkcji. Producenci proponuj? niezwyk??e rozwi?zania, kt??re poprawiaj? jako??? jazdy i osi?gi auta. Jak wyj?tkow? drog? potrafi przej??? felga, nim trafi na piast??

Inwestycja w wydajno???
Producenci felg odpowiadaj? potrzebom wymagaj?cych klient??w i proponuj? im produkt wykonany przy u??yciu najnowocze??niejszych technologii ?? kucia oraz rolowania. Specjalizuj? si? w nich niemieckie firmy z wieloletnim do??wiadczeniem w motorsporcie: ATS oraz BBS. Felgi rolowane (technologia flow forming) maj? w ofercie niemieckie firmy Borbet i ProLine. Sebastian Vettel, Fernando Alonso i Kimi Raikkonen znale??li si? w??r??d u??ytkownik??w produkt??w w??oskiej firmy OZ, producenta felg kutych.
Te nowoczesne metody produkcji sprawiaj?, ??e zmniejsza si? masa pojazdu, co wp??ywa na osi?gi, dynamik? samochodu oraz spalanie. Dzi?ki kutym i rolowanym obr?czom skraca si? droga hamowania, poprawia przyspieszenie, a elementy zawieszenia zu??ywaj? si? du??o wolniej. Wszystko to sprawia, ??e felgi to nie tylko gwarancja komfortowej i bezpiecznej jazdy, doskona??y wygl?d samochodu, ale te?? niezawodna jako??? oraz presti??. ?? Obr?cze wykonane przy u??yciu takich technologii s? dro??sze od odlewanych, ale zdecydowanie bardziej wytrzyma??e ?? m??wi Filip Biesek, Koordynator Dzia??u Felg w Oponeo.pl. ?? Polecamy je szczeg??lnie kierowcom samochod??w klasy premium i SUV, gdy?? taki zakup jest dla wymagaj?cego kierowcy doskona??? inwestycj?. Samochody z kutymi b?d?? rolowanymi obr?czami to z jednej strony wspania??a wizyt??wka eleganckiego kierowcy, a drugiej ?? gwarancja komfortu jazdy na wiele lat.
Kuj p??ki gor?ce
Kute felgi dla samochod??w koncepcyjnych takich marek jak Jaguar, Lotus, Toyota, Nissan i Ford, do bolid??w Formu??y Renault 2.0 ale r??wnie?? do szerokiego odbiorcy tworzy brytyjska firma Team Dynamics. Na samym pocz?tku ogniwa produkcji stoj? projektanci, kt??rzy w oparciu np. o analiz? napr???e??, symulacji krzepni?cia czy analiz? mechanicznej felgi tworz? nowatorskie wzory obr?czy. Pomocne s? w tym specjalistyczne systemy komputerowego modelowania 3D Silicon Graphic Pro-Engineer i Catia V5, kt??re pozwalaj? stworzy? najpierw tr??jwymiarowy wz??r, a p????niej ?? z ??ywicy ?? prototyp ka??dego produktu. Dzi?ki temu w komputerze mo??na obejrze? wst?pny obraz felgi, a na ??ywo dotkn?? modelu. U??atwia to wprowadzenie ewentualnych poprawek jeszcze nim rozpocznie si? produkcja.
Tzw. felgi kute w rzeczywisto??ci?? kute nie s?. Do ich wyrobu stosuje si? aluminium wykorzystywane do produkcji bardzo trwa??ych cz???ci samolot??w. Podgrzany do wysokiej temperatury stop poddany jest ogromnym naciskom – w kolejnych wysokotonowych prasach nacisk na formowan? felg? si?ga nawet 30 tysi?cy ton. Maszyny wykorzystywane s? do produkcji obr?czy tak kszta??tuj? i ubijaj? materia??, a?? przyjmie on po???dany kszta??t. P????niej przy pomocy sterowanych cyfrowo maszyn wycinana jest tr??jwymiarowa felga. Bry??a aluminium jest nast?pnie hartowana. Po k?pieli w ch??odnej wodzie otrzymuje ona unikalny numer seryjny – w zale??no??ci od sk??adu chemicznego i przeznaczenia ?? oraz odpowiednie otwory wentylacyjne i instalacyjne.
Nie tylko dla rajdowc??w
Bry??a tak powsta??ej felgi jest bardzo g?sta, co sprawia, ??e obr?cz jest niezwykle wytrzyma??a – producenci zapewniaj?, ??e nie ma szansy, aby zosta??a ona uszkodzona podczas standardowego u??ytkowania. Sprawdzane jest to poprzez liczne kontrole jako??ciowe na ka??dym etapie produkcji. Najlepsze produkty zdaj? najbardziej wymagaj?ce testy T??V, JWL-T, LBF.
Na inwestycj? w obr?cze kute ch?tnie decyduj? si? rajdowcy ?? zdarza si?, ??e pomimo przebitej opony pozwalaj? im one dotrze? do mety bez szwanku. Nie s? to jedynie felgi dla wyczynowc??w. – Technologia ta zainteresowa? mo??e ka??dego u??ytkownika auta ze wzgl?du na atrakcyjne parametry, zmniejszon? mas? pojazdu oraz lepsz? dynamik? auta. Tu jako??? jest na pierwszym miejscu ?? dodaje Filip Biesek z Oponeo.pl.
Prze??wietl odlew
Firmy takie jak Speedline proponuj? swoim klientom nowatorskie podej??cie do tradycyjnego sposobu produkcji. Przy pomocy specjalnie zaprojektowanej maszyny materia?? jest formowany na gor?co i wiruje przy wysokich obrotach, a?? do uzyskania po???danego kszta??tu. Du??e znaczenie dla jako??ci ostatecznego produktu maj? tu trzy czynniki: nacisk, pr?dko???, z jak? poruszaj? si? rolki dociskaj?ce aluminium oraz wysoka temperatura, do kt??rej podgrzany jest stop. R??wnie?? w tej metodzie g?sto??? aluminium jest bardzo du??a, dzi?ki czemu powsta??a felga jest wytrzyma??a. Po obr??bce cieplnej nast?puje proces obr??bki na wykrawarkach, mycie oraz malowanie. Speedline dba o bardzo szczeg????ow? kontrol? jako??ci, w kt??rej wykorzystuje m.in. promienie rentgenowskie pozwalaj?ce wychwyci? ewentualne b???dy.
Dla sportu i na ulic?
Technologia rolowania pozwala wyeliminowa? wady tradycyjnego odlewania (wi?ksz? wag? materia??u, mniejsz? wytrzyma??o??? produktu oraz jego porowato???). Obr?cz wyprodukowana w technologii flow forming jest l??ejsza, a jednocze??nie bardziej wytrzyma??a od klasycznego odlewu niskoci??nieniowego lub grawitacyjnego. Ko??cowy produkt przypomina felgi kute ale jest znacznie ta??szy. Tak powsta??y produkt trafia do fabrycznego wyposa??enia samochod??w wielu europejskich marek cho?by Ferrari, Maserati, Lamborghini, Porsche oraz Aston Martin, jak r??wnie?? do aut bior?cych udzia?? w imprezach sportowych. Dla tych ostatnich Speedline ma co?? wi?cej: felgi ze stopu aluminium oraz magnezu. Wytwarza si? je w wy??szej temperaturze, a po intensywnym ch??odzeniu i obr??bce cieplnej otrzymana felga ma napi?t? struktur? ?? zmniejsza si? tym samym ko??cowa masa ko??a.

ac_schnitzer_produkcja felg1-001-2014-03-28 _ 14_07_02-75

ac_schnitzer_produkcja felg2-002-2014-03-28 _ 14_07_02-75

ac_schnitzer_produkcja felg3-003-2014-03-28 _ 14_07_02-75

AC_Schnitzer_produkcja felg4-004-2014-03-28 _ 14_07_02-75

felgi kute_ats_sprintlight_nissan_gtr-005-2014-03-28 _ 14_07_02-75

felgi kute_ats_sprintlight_nissan_gtr2-006-2014-03-28 _ 14_07_02-75

uniwheels_produkcja felg1-007-2014-03-28 _ 14_07_02-75

uniwheels_produkcja felg2-008-2014-03-28 _ 14_07_02-75

uniwheels_produkcja felg3-009-2014-03-28 _ 14_07_02-75

OPONEO.PL S.A. od 2007 roku jest sp????k? notowan? na Gie??dzie Papier??w Warto??ciowych w Warszawie. Firma jest liderem w sprzeda??y internetowej opon z 75% udzia??em w polskim rynku. Sp????ka opr??cz serwis??w dedykowanych polskim klientom, takich jak: Oponeo.pl, Opony.com, Opony.pl, Motostrada.pl, Felgi.pl posiada r??wnie?? ponad 20 sklep??w zagranicznych. Mark? sp????ki i jej g????wnym portalem jest Oponeo.pl. Firma posiada tak??e popularne forum RTV AGD ?? Elektroda.pl i jest wsp????w??a??cicielem firmy prowadz?cej serwis motoryzacyjny Autocentrum.pl. Dodatkowe informacje na stronie www.ir.oponeo.pl.

Authors
Tags
Top